_images/bewijsgif4.jpg

Geachte Minister-President,

Ik ben Bart Thate, een 50 jaar oude schizofrenie patient.

Op 20 Oktober 2012 heb ik na correspondentie met de Koningin een klacht tegen de Nederland ingedient (Thate tegen Nederland 69389/12). De klacht betrof het falen van de (F)ACT methodiek, de methode die GGZ Nederland gebruikt om vorm te geven aan de wetten die gedwongen behandeling in Nederland mogelijk maken. De uitspraak is niet-ontvankelijk.

omdat de Koningin gemeld heeft dat ze vanwege ministeriele verantwoordelijkheden geen tussenkomst kan bieden, wend ik mij tot u.

Er is bewijs dat antipsychotica gif zijn:

Gif toedienen is dodelijk, doordat de patient potentieel dodelijke aandoeninngen kan op doen. Bijvoorbeeld clozapine (geadviseerd in de zorgstandaard Psychose) kent de volgende potentieel dodelijke aandoeningen, zie (1):

Los van bijwerkingen die dodelijk kunnen zijn, kan dit medicijn ook in dodelijk hoeveelheid worden toegediend. 12,5 mg is als dodelijk genoteerd, standaard OD is 2.5 gram, sommige overleven boven de 4 gram.

Dat men naast gif toedieningen ook nog eens een onverantwoorde verpleging levert maakt de omstandigheden voor de patient des te levensbedreigender.

Dat het hier gif betreft en niet een onschadelijk medicijn maakt dat men een strafbaar feit pleegt.

Elke dag dat het Openbaar Ministerie niet voor vergiftiging vervolgt moeten miljoenen Nederlanders medicijnen nemen van hun arts dat in werkelijkheid gif is.

U bent verantwoordelijk voor de zorg die de meest kwetsbaren hier in Nederland krijgen, u dient daarom te zorgen dat de zorg/verpleging die men ontvangt niet het plegen van strafbare feiten omvat. U dient ook te zorgen dat de GGZ patient WEL bij de strafrechter terecht kan als de arts gif toedient.

Het is voor mij niet mogelijk gebleken om aangifte te doen van mishandeling als de psychiater zijn patient met gif mishandelt:

Het ontbreekt de GGZ patient aan een daadwerkelijke remedie om een einde te kunnen maken aan de mishandeling die een arts pleegt als hij gif toedient.

Daarom heb ik u de volgende eisen te stellen:

Er van uitgaande dat u mijn eisen inwilligt,Bart Thate

p.s.

het ligt niet in mijn vermogen om u via de rechter te dwingen deze eisen in te willigen.

urls:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3476840/
  2. https://drive.google.com/open?id=0BwaFXkZBje4OdnBmS05sQ2dkUEE